Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thì (Tenses)

Tổng hợp các Thì trong Tiếng Anh (Tenses)

Hình ảnh
Thì là hình thức của động từ được dùng để chỉ thời điểm của hành động (quá khứ, hiện tại, tương lai) và cách thức động từ tiến hành (đã, đang, sẽ...) 1 Thì hiện tại đơn I work 2 Thì hiện tại tiếp diễn I am working 3 Thì quá khứ đơn I worked 4 Thì quá khứ tiếp diễn I was working 5 Thì hiện tại hoàn thành I have worked 6 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn I have been working 7 Thì quá khứ hoàn thành I had worked 8 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn I had been working 9 Thì tương lai gần I am going to work 10 Thì tương lai đơn I will work 11 Thì tương lai tiếp diễn I will be working 12 Thì tương lai hoàn thành I will have wor