Beyond the pale (Thành ngữ)

Beyond the pale (idiom) hành động hoặc cách cư xử của ai đó là không thể chấp nhận được, vượt quá giới hạn cho phép.

Examples:
▪ His recent behaviors are beyond the pale. 
(Những hành vi gần đây của cậu ấy không thể chấp nhận được)
▪ Jack admitted that his conduct was wrong and beyond the pale.
(Jack thừa nhận rằng hành vi của mình là sai trái và không thể chấp nhận được)
▪ We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the pale.
(Chúng tôi có thể chịu đựng những bữa tiệc ồn ào của bạn hết lần này đến lần khác, nhưng việc ném chai lọ ra ngoài cửa sổ là điều không thể chấp nhận được)Bài đăng phổ biến từ blog này

A chill runs down somebody's spine (Thành ngữ)