Phát âm đuôi -s, -es

Trong Tiếng Anh chúng ta bắt gặp đuôi -s, -es ở danh từ số nhiều, động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và sở hữu cách. Có 3 quy tắc phát âm như sau:

/s/ đối với từ tận cùng bằng âm vô thanh /p/, /t/, /f/, /k/, /θ/

Thường áp dụng với từ tận cùng: P, T, F, FF, GH, K, CK, TH

Danh từ số nhiều
Động từ
Sở hữu cách
caps
/kæps/
helps
/helps/
Philip's
/ˈfɪlɪps /
cats
/kæts/
writes
/raɪts/
parents’
/ˈpeərənts/
roofs
/ruːfs/
coughs
/kɒfs/
Jeff's
/dʒefs/
ducks
/dʌks/
cooks
/kʊks/
Jack’s
/dʒæks/
cloths
/klɒθs/
baths
/bæθs/
Ruth’s
/ruːθs/

/z/ đối với từ tận cùng bằng nguyên âm, phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /v/, /ð/, /r/

Danh từ số nhiều
Động từ
Sở hữu cách
bees
/biːz/
agrees
/əˈɡriːz/
Marie’s
/məˈriːz/
bananas
/bəˈnɑːnəz/
does
/dʌz/
Martha’s
/ˈmɑːθəz/
shoes
/ʃuːz/
enjoys
/ɪnˈdʒɔɪz/
Joe’s
/dʒəʊz/
boys
/bɔɪz/
plays
/pleɪz/
Andrew’s
/ˈændruːz/
eyes
/aɪz/
knows
/nəʊz/
Mia’s
/ˈmiːəz/
cows
/kaʊz/
draws
/drɔːz/
Olivia’s
/əˈlɪviəz/
crabs
/kræbz/
grabs
/ɡræbz/
Bob’s
/bɒbz/
heads
/hedz/
need
/niːdz/
Edward’s
/ˈedwədz/
bags
/bæɡz/
hugs
/hʌɡz/
Craig’s
/kreɪɡz/
apples
/ˈæplz/
smiles
/smaɪlz/
Will’s
/wɪlz/
arms
/ɑːmz/
seems
/siːmz/
Liam’s
/ˈliːəmz/
spoons
/spuːnz/
cleans
/kliːnz
Owen’s
/ˈəʊənz/
songs
/sɒŋz/
brings
/brɪŋz/
Channing’s
/ˈtʃænɪŋz/
gloves
/ɡlʌvz/
loves
/lʌvz/
Liv’s
/lɪvz/
lathes
/leɪðz/
breathes
/briːðz/

Blythe’s

/blaiðz/

cars
/kɑːrz/
wonders
/ˈwʌndərz/
Tyler’s
/ˈtaɪlərz/

/iz/ đối với từ tận cùng bằng phụ âm gió (sibilant sounds): /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʤ/, /tʃ/

Thường áp dụng với từ tận cùng: S, SS, SE, CE, X, ZZ, ZE, SH, GE, CH

Danh từ số nhiều
Động từ
Sở hữu cách
buses
/ˈbʌsɪz/
kisses
/ˈkɪsɪz/
Lucas's
/ˈluːkəsiz/
houses
/ˈhaʊzɪz/
uses
/ˈjuːzɪz/
Rose's
/ˈrəʊziz/
prices
/ˈpraɪsɪz/
dances
/ˈdænsɪz/
Alice's
/ˈælɪsiz/
boxes
/ˈbɒksɪz/
fixes
/ˈfɪksɪz/
Max’s
/ˈmæksɪz/
quizzes
/ˈkwɪzɪz/
gazes
/ˈɡeɪzɪz/
James’s
/ˈdʒeɪmzɪz/
dishes
/ˈdɪʃɪz/
brushes
/ˈbrʌʃɪz/
Josh’s
/ˈdʒɒʃɪz/
garages
/ɡəˈrɑːʒɪz/
massages
/məˈsɑːʒɪz/
Beige’s
/ˈbeɪʒɪz/
pages
/ˈpeɪdʒɪz/
changes
/ˈtʃeɪndʒɪz/
Page’s
/ˈpeɪdʒɪz/
branches
/ˈbrɑːntʃɪz/
matches
/ˈmætʃɪz/
Finch’s
/ˈfɪntʃɪz/

Bài đăng phổ biến từ blog này

A chill runs down somebody's spine (Thành ngữ)