Thì tương lai đơn

Khẳng định
I/we/you/they/he/she/it will work
I/we shall work

Phủ định
I/we/you/they/he/she/it won't work
I/we shan't work

Nghi vấn
Will I/we/you/they/he/she/it work?
Shall I/we work?

Thì tương lai đơn dùng để diễn đạt:

a. Tin điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai

I think he’ll pass the exam.
(Tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua kỳ thi)
I think you’ll like the food there.
(Tôi nghĩ cô sẽ thích món ăn ở đó)

b. Đề nghị làm gì cho ai đó

Those bags look heavy. I’ll hold them for you.
(Những cái túi đó trông có vẻ nặng. Tôi sẽ cầm chúng cho cô.)
I’ll pick you up this afternoon, ok?
(Anh sẽ đón em chiều nay nhé?)
You seem tired. I’ll get you something to drink.
(Con trông có vẻ mệt mỏi. Mẹ sẽ lấy thứ gì đó cho con uống)

c. Hứa hẹn, đồng ý làm gì

A: Meet me there at six o’clock. Don’t be late.
(Gặp tớ ở đó lúc 6 giờ nhé. Đừng đến muộn)
B: I won’t. I promise.
(Tớ sẽ không đến muộn đâu. Tớ hứa đấy)
I’ll call you when I get there. I promise.
(Con sẽ gọi cho mẹ khi con đến nơi. Con hứa)

d. Nhờ ai làm gì

Will you close the door, please?
(Làm ơn đóng cửa lại giúp tôi được không?)
Will you tell Ms. Norris that I’m looking for her, please?
(Làm ơn nói với cô Norris là tôi đang tìm cô ấy được chứ?)

e. Chúng ta dùng shall với I/we (không dùng với các ngôi they/he/she/it)

I shall remember this moment forever. (= I will remember this moment forever)
(Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này mãi mãi)
We shall soon find out why she didn’t come to the meeting.
(= We will soon find out why she didn’t come to the meeting)
(Chúng ta sẽ sớm biết vì sao cô ấy không đến buổi gặp mặt)

f. Shall I ? Shall we ? dùng để đưa ra đề nghị làm gì cho ai đó, đề xuất hoặc hỏi ý kiến

Shall I hold the cup for you?
(Tôi cầm cốc cho cô nhé?)
Shall we have Pho for breakfast?
(Chúng ta ăn Phở cho bữa sáng nhé?)
What shall we do with the broken vase?
(Chúng ta sẽ làm gì với chiếc bình vỡ đây?)

* So sánh will và be going to:

Jenny nói chuyện với Jesse ở trường

Jenny: Let’s go to the beach this summer.
Jesse: Great! I’ll ask Joe and Lin to join us.
(Jenny: Hè này chúng ta đi biển đi.
Jesse: Tuyệt! Tớ sẽ rủ Joe và Lin đi cùng với bọn mình)

→ “will ask” hành động vừa mới quyết định ngay lúc nói, không được kế hoạch từ trước

 

Tối hôm đó, Jesse nói chuyện với mẹ cậu ấy

Jesse: Jenny and I decided to go to the beach this summer. We’re going to ask our friends to join us.
(Jenny và con quyết định đi biển hè này. Chúng con sẽ rủ bạn bè đi cùng)

→ “are going to ask” hành động đã được quyết định trước và dự định sẽ làm
LUYỆN TẬP
Complete the sentences, using will or be going to 
1. A: Hi Jane, where are you going?
    B: I'm heading to the library.
    A: Get in the car. I .................... (take) you there.
    B: Thanks. 
2. A: Have you decided which school you want to apply to?
    B: Yes. I  .................... (apply) to Cambridge.
3. A: Can I speak to Mrs. Robinson, please?
    B: Please hold. I  .................... (put) you through.
4. A: What  .................... (do) this summer vacation?
    B: I haven't thought about that yet. I .................... probably (travel) somewhere with my family. 
5. A: What would you like to drink, ma'am?
    B: I .................... (have) have a cup of coffee, please.

ĐÁP ÁN
1. A: Hi Jane, where are you going?
    B: I'm heading to the library.
    A: Get in the car. I'll take you there.
    B: Thanks. 
2. A: Have you decided which school you want to apply to?
    B: Yes. I'm going to apply to Cambridge.
3. A: Can I speak to Mrs. Robinson, please?
    B: Please hold. I'll put you through.
4. A: What are you going to do this summer vacation?
    B: I haven't thought about that yet. I'll probably travel somewhere with my family. 
5. A: What would you like to drink, ma'am?
    B: I'll have a cup of coffee, please.

TỪ VỰNG
head (v) đi đến, hướng đến (head to school, head home, ...)
apply (v) 
đưa ra yêu cầu chính thức cho một công việc, một vị trí ở một tổ chức nào đó (công ty, trường học, ...) 
thông thường bằng cách nộp đơn
apply to + địa điểm
apply for + vị trí
I'm going to apply to Samsung for a job.
(Tôi sẽ nộp đơn vào Samsung để xin việc)

Bài đăng phổ biến từ blog này

A chill runs down somebody's spine (Thành ngữ)