Thì quá khứ hoàn thành

Khẳng định
I/we/you/they/he/she/it had worked

Phủ định
I/we/you/they/he/she/it hadn’t worked

Nghi vấn
Had I/we/you/they/he/she/it worked?

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong quá khứ

By 6 o'clock yesterday, they had finished working.
(Đến 6 giờ ngày hôm qua, họ đã làm việc xong)
When I arrived at the coffee shop, he had already left. 
(Khi tôi đến quán cà phê, anh ấy đã rời đi)
James realized that he had left his phone on the bus.
(James nhận ra rằng mình đã để quên điện thoại trên xe buýt)
I didn't want to watch the film because I had seen it before. 
(Tôi không muốn xem bộ phim đó bởi vì tôi đã xem nó trước đây)

LUYỆN TẬP
Put the verb into the correct form, Past Perfect or Past Simple
1. I never .................... (see) such a beautiful beach before I .................... (go) to Jinha.
2. After the rain .................... (stop), I .................... (go) out.
3. He couldn't sleep because he .................... (receive) bad news.
4. My mom .................... (ask) me if I .................... (see) her handbag. 
5. The meeting couldn't start until Ted .................... (arrive).
6. By the time I .................... (get) to the airport, the plane .................... (leave).
7. She .................... (live) in Spain before moving to England. 
8. I wish I .................... (tell) the truth.
9. I could have passed the test if I .................... (study) harder.
10. When I .................... (get) home, the house .................... (be) quiet. Everyone .................... (go) to bed. 

ĐÁP ÁN
1. I had never seen such a beautiful beach before I went to Jinha.
2. After the rain had stopped, I went out.
3. He couldn't sleep because he had received bad news.
4. My mom asked me if I had seen her handbag. 
5. The meeting couldn't start until Ted had arrived.
6. By the time I got to the airport, the plane had left.
7. She had lived in Spain before moving to England. 
8. I wish I had told the truth.
9. I could have passed the test if I had studied harder.
10. When I got home, the house was quiet. Everyone had gone to bed.