Mệnh đề (Clauses)

Mệnh đề là một nhóm các từ bao gồm một chủ ngữ và một động từ được chia theo chủ ngữ đó. Mệnh đề dùng để tạo thành câu hoặc một phần trong câu. 

Clauses

She speaks English fluently

When you choose a career

NOT Clauses

to speak English fluently

When choosing a career


Ở ví dụ trên, to speak English fluentlyWhen choosing a career mặc dù có động từ nhưng thiếu chủ ngữ nên chúng không phải là mệnh đề. to speak English fluently là cụm động từ nguyên thể (Infinitive Phrase), When choosing a career là cụm phân từ (Participial Phrase). 
Vậy để xác định có phải là mệnh đề hay không, chúng ta chỉ cần tìm chủ ngữ và động từ.

Có hai loại mệnh đề:
 • Independent (Mệnh đề độc lập)
 • Dependent (Mệnh đề phụ thuộc)

1. Independent Clauses

Mệnh đề độc lập bao gồm một chủ ngữ và một động từ, diễn đạt một ý hoàn chỉnh và có thể đứng độc lập như một câu. 
 • My mother works in a bank
 • I want to become a lawyer
 • Cigarette smoking can cause lung cancer

2. Dependent Clauses

Mệnh đề phụ thuộc bao gồm một chủ ngữ và một động từ, diễn đạt một ý chưa hoàn chỉnhkhông thể đứng độc lập như một câu. 
 • when the Sun rises in the morning
 • because the weather was bad
 • although the house looks small from the outside
 • who taught me how to write
 • which many people use to find jobs
 • until the temperature reaches about 40 degrees Celsius
Thông thường, mệnh đề phụ thuộc được nhận biết thông qua liên từ phụ thuộc (Subordinator):
after, before, when, while, how, which, who, whom, whose, since, as, as soon as, unless, because, so that, whenever, wherever, where, although, even though, ...

Nếu xem mệnh đề phụ thuộc là một câu thì sẽ mắc lỗi Sentence Fragment, tức là lỗi câu chưa hoàn chỉnh.