Tiếng Anh giao tiếp: Informal Greetings and Farewells (Chào hỏi và Chào tạm biệt thân mật)

woman greeting her friend

Jane: Hi, Helen! How’s it going?

Helen: Fine, thanks — and you?

Jane: Just fine. Where are you off to?

Helen: To the library. I’ve got a history exam next week and need to start studying. Ugh.

Jane: Oh, no. Well, I’ll see you later then. Good luck!

Helen: Thanks. See you later.

Language notes

• “Hi” is an informal way of saying “hello.” Notice that the “i” sound in “hi” is extended, to show that Jane is very pleased to see Helen.

• “How’s it going?” is an informal way of saying “How are you?”

• “Fine, thanks — and you?” Notice the rising intonation on “and you?” This shows that Helen is interested in what Jane has to say.

• “Where are you off to?” is an informal way of saying “Where are you going?” Notice the falling intonation since this is an information question, not a “yes/no” question.

• “To the library.” Notice that Helen does not say “I’m going” here because that information was already established in the question “Where are you off to?”

• “Oh, no.” is a way of saying “I sympathize with you” or “I understand you are not happy.”

• “See you later” is an informal way of saying “goodbye.”

 DỊCH NGHĨA

Jane: Chào Helen! Bạn khỏe không?

Helen: Tớ khỏe, cám ơn - Thế còn bạn?

Jane: Cũng khỏe. Bạn đang đi đâu đấy?

Helen: Đến thư viện. Tớ có bài kiểm tra Lịch sử tuần tới và tớ cần phải bắt tay vào học. Hừm!

Jane: Ôi không. Thôi, Tớ sẽ gặp bạn sau vậy. Chúc bạn may mắn!

Helen: Cám ơn. Hẹn gặp bạn sau nhé. 

⏩ TỪ VỰNG

greeting /ˈɡriːtɪŋ/ (n) lời chào hỏi

farewell /ˌferˈwel/ (n) lời chào tạm biệt

library /ˈlaɪbreri/ (n) thư viện

history /ˈhɪstri/ (n) lịch sử, môn lịch sử

 CHÚ THÍCH NGÔN NGỮ

• “Hi” là cách nói thân mật hơn so với "Hello". Để ý rằng âm "i" trong từ "hi" được kéo dài, để chỉ rằng Jane rất vui mừng khi gặp Helen.

• “How’s it going?” là cách hỏi thân mật hơn so với “How are you?”

• “Fine, thanks — and you?” Để ý ngữ điệu đi lên của “and you?” Điều này biểu thị rằng Helen rất quan tâm Jane sẽ nói gì.

• “Where are you off to?” là cách nói thân mật hơn so với “Where are you going?” Để ý ngữ điệu được hạ xuống bởi vì đây là câu hỏi để lấy thông tin, không phải câu hỏi Có/Không.

• “To the library.” Để ý rằng Helen không nói “I’m going” (Tôi đang đi) trong câu này bởi vì thông tin đó đã được đặt ra ở câu hỏi “Where are you off to?”

• “Oh, no.” là cách nói tương tự với “I sympathize with you” (Tôi thông cảm với bạn) hoặc “I understand you are not happy.” (Tôi hiểu bạn đang không vui).

• “See you later” là cách nói thân mật hơn so với “goodbye.”

🎧 Nghe audio tại đây

⏩Gửi bất kỳ câu hỏi Tiếng Anh nào để được giải đáp về địa chỉ email: ask.hocngoaingu@gmail.com

Source: share.america.gov

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

There is no such thing/person (as)

Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)

Thực hành dịch Việt - Hàn: Bài 1