Học Tiếng Hàn qua truyện Nhật ký chú bé nhút nhát 4 (윔피키드4)


하지만 엄마가 생각하는 완벽한 여름 방학은 내 생각과는 달라도 너무 다르다.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ hè hoàn hảo mà mẹ nghĩ rất khác với suy nghĩ của tôi.
완벽하다 hoàn hảo
생각 suy nghĩ
 ~ 과 달라도 다르다 rất khác với ~

엄마는 밖에 햇빛이 쨍쨍한데 집 안에만 틀어박혀 있는 것은 자연스러운 일이 아니라고 하셨다.
Mẹ tôi nói rằng bên ngoài thì nắng chang chang mà cứ ru rú trong nhà là việc không tự nhiên chút nào.
햇빛 ánh nắng
쨍쨍하다 chang chang, chói chang
틀어박히다 ru rú, quanh quẩn
자연스럽다 tự nhiên

그래서 나는 자외선으로부터 내 피부를 보호하려는 것뿐이라고 말씀드렸다.
Vì vậy tôi đã nói rằng tôi chỉ muốn bảo vệ da của tôi khỏi tia cực tím.
자외선 tia cực tím
~로부터 보호하다 bảo vệ khỏi~
피부 da

나는 엄마처럼 나이가 들었을때 얼굴이 자글자글해지는 게 싫다고 말했지만, 엄마는 내 말은 들으려고 하지 않으셨다.
Tôi nói rằng tôi ghét mặt bị nhăn khi lớn tuổi như mẹ tôi nhưng mẹ không chịu lắng nghe lời tôi.
나이가 들다 có tuổi
자글자글하다 có nếp nhăn (da)
싫다 ghét
듣다 nghe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích chi tiết đề thi tham khảo Tiếng Anh THPT 2020 của Bộ Giáo Dục p.2

There is no such thing/person (as)